Chủ đầu tư chi trăm tỉ đồng phát triển tiện ích sức khỏe, làm đẹp