‘Chung cư chỉ bị ảnh hưởng ngắn hạn sau sự cố cháy’