Đầu tư phòng cháy chung cư: Cú sốc để định vị lại thị trường