Tiêu chuẩn sống của các căn hộ sẽ khắt khe hơn trong 10 năm tới