XUẤT THÂN TRÂM ANH THẾ PHIỆT VÀ KHỐI TÀI SẢN KHỦNG Ở TUỔI 22 CỦA HUYỀN MY